อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ


cool สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ cool
 
     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ”
ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. พิธีเปิดโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตวนเกษตรศูนย์โป่งแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์วิถีกะแย วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านห้วยแก้วล่าง กลุ่มชุมชนห้วยแก้วบน ตัวแทนเยาวชนจากบ้านป่าลาน กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ กศน. เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนต่อไป

   เนื้อหาอบรมประกอบด้วย
       - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์และสินค้าตนเอง
       - การจัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อขายออนไลน์
       - การสร้าง Facebook Page การจัดการ การขาย และการสื่อสารกับลูกค้า
       - การถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งสินค้าด้วยมือถือ
       - การถ่ายวิดีโอและตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ
       - การสร้างช่องและเผยแพร่ทาง TikTok
       - การไลฟ์สดขายสินค้า
       - ทิปเทคนิคการขาย การจ่ายเงิน การบรรจุและการส่งสินค้า

     วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ เจ้าของธุรกิจสื่อออนไลน์, นายสถาพร สุริยน ครูฝึกสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางสาวสุพิชญา เกิดสุขสิริมงคล เจ้าของเพจลูกพีชแชลแนล และนางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
......สำหรับผู้สนใจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับหลักสูตรครั้งต่อไป เร็ว ๆ นี้

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park