พมจ.มส. จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการ

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park