อบรม การใช้งาน Application CANVA และ KineMaster

        ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ผ่านการอบรมการใช้งาน Application CANVA และ KineMaster
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
        โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Application CANVA และ KineMaster ด้วยคอมพิวเตอร์และมือถือ

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park