โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 33 คน วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park