โรงเรียนบ้านห้วยผา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนบ้านป่าลาน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และทีมบุคลากร ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยผา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนบ้านป่าลาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกว่า 80 คน กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียน เยาวชน สามารถสร้างรายได้จากการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park