โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1 จำนวน 35 คน วันที่ 7 มกราคม 2563

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park