อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint โรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.5 จำนวน 12 คน วันที่ 8 มกราคม 2563
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park