โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงาน Infographic โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 จำนวน 26 คน วันที่ 22 มกราคม 2563เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park