โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการสร้างงาน Infographic โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2 จำนวน 29 คน วันที่ 23 มกราคม 2563

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park