โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1 จำนวน 30 คน วันที่ 28 มกราคม 2563
 เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park