โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.6

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT  อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 31 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park