รงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการ อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2 จำนวน 34 คน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park