คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า (ห้องเรียนบ้านปางคองและห้องเรียนบ้านห้วยน้ำโป่ง) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชม
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park