คณะวิทยาลัยชุมชนน่าน และคณะหออัตลักษณ์นครน่าน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน หออัตลักษณ์นครน่าน และทีมหออัตลักษณ์นครน่าน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park