ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

       2 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park เพื่อเตรียมเนื้อหาสำหรับนำมาถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมกระบวนการไปสัมภาษณ์ วิธีการ และการลำดับคำถามการสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park