โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ การตกแต่งภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Paint โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 50 คน วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park