อบรม การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

       การอบรมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การใช้งาน TK Web Opac Application My TK /Libby และTK Online Libraly วิทยากรจาก TK Park กรุงเทพฯ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Browser และ Application ต่างๆ ตลอดจน การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms วิทยากร อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park