โรงเรียนเทศบาล 3

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1.อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.6/1 และ ป.6/2 จำนวน 66 คน วันที่ 8 มีนาคม 2564

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park