คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park