โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1.อบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย infographic โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1 และ ม.2/2 จำนวน 23 คน วันที่ 9 มีนาคม 2564
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park