บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1.อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape ชั้น ป.4-6 จำนวน 26 คน วันที่ 17 มีนาคม 2564
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park