นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่และการให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ ฯ นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่และการให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park