สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนโดยมีนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

      สัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อ ทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ. สรกฤช มณีจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ. ตุลา จูฑะรสก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอาเซียนโดยมีนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ให้ประเด็นการบริหารงาน ความเกี่ยวข้อง และนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือ ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พื้นที่ ประชาชน ชุมชน และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park