กลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจจำหน่ายสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป บ้านท่าหินส้ม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมหมู่บ้านท่าหินส้ม ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park