คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

       สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, อาจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดยมี อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้การรับรอง การเยี่ยมชม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม บริการวิชาการ ฝึกอบรม ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมและเข้าถึงการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ ลานหมอกใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park