นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

       นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ ห้อง Studio

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมของศูนย์ ให้มีความเชื่อมโยง สอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับกลุ่มเยาวชน ประชาชน และบูรณาการความร่วมมือ ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี ไปยังประชาชนที่ห่างไกล
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park