ศูนย์ ICT ให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ผ่านโปรแกรม Thai COC จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park