วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมผลิตสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park