ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอและภาพยนตร์ ด้วย SmartPhone รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตเครือข่าย วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park