เข้าร่วมการประชุม Youth Co:Lab Summit 2024 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุม Youth Co:Lab Summit 2024 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand, โครงการ Youth Co:Lab และ โครงการ SpringBoard Amplifier Programme ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในฐานะของ Youth Empowerment Alliance ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนภาระกิจด้านการให้บริการ การจัดอบรม วิชาการ นันทนาการ ที่มีต่อเยาวชน ชุมชน ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มคน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเด็นด้านการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและชุมชน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park