เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park