อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

         ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล
ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ
โรงเรียนบ้านสบสอย ระดับชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 8 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 6 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเทศบาล 3 ระดับชั้น ป. 4/1 จำนวน 28คน รับการอบรม “การจัดพิมพ์เอกสารด้วย Word ” วันที่ 10 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเทศบาล 3 ระดับชั้น ป. 4/2 จำนวน 21 คน รับการอบรม “การจัดพิมพ์เอกสารด้วย Word ” วันที่ 11 มิถุนายน 2567


โรงเรียนเทศบาล 3 ระดับชั้น ป. 5/1 จำนวน 24 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 18 มิถุนายน 2567โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ระดับชั้น ป. 4 - 6 จำนวน 27 คน “การจัดพิมพ์เอกสารด้วย MS Word ” วันที่ 19 มิถุนายน 2567


โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ระดับชั้น ป. 4 - 6 จำนวน 27 คน “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 20 มิถุนายน 2567


โรงเรียนเทศบาล 3 ระดับชั้น ป. 5/2จำนวน 23 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 25 มิถุนายน 2567


โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 38 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 26 มิถุนายน 2567


โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 - 6 จำนวน 31 คน รับการอบรม “การตัดวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” วันที่ 27 มิถุนายน 2567


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park