หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word /Microsoft Excel และการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงาน

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word /Microsoft Excel และการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงาน” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ราย มุ่งหวังสร้างความชำนาญเพื่อการประกอบอาชีพแก่กลุ่มผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา คนว่างงาน และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวต้อนรับ และดูแลกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน กรรมการทดสอบ นางวรรณิภา สุริยน, นายธิติพงศ์ สุขคำ และนางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา

เนื้อหาการอบรม
 • การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel
 • องค์ประกอบ เครื่องมือ เมนูคำสั่ง การจัดการตารางและแผ่นงาน
 • การใช้สูตรและฟังก์ชั่นการคำนวณ
 • การสร้างแผนภูมิและกราฟข้อมูล
 • การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย VLOOKUP/ Pivot Table/ Pivot Chart และ Macro
 • การใช้งาน Generative AI (Chat GPT / Gemini / Copilot)
 • การสร้างเนื้อหา / ตอบจดหมาย / งานเอกสาร
 • การออกแบบและการสร้างสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ
 • โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 
 • องค์ประกอบ เครื่องมือ เมนูคำสั่ง การจัดการไฟล์เอกสาร
 • การแทรกภาพกราฟิก ตาราง ส่วนเสริมเอกสาร
 • การจัดพิมพ์หนังสือ จดหมายราชการ จดหมายเวียน และเอกสาร PDF

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park