ศูนย์ ICT บริการห้องอบรมแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกปฏิบัติการทางด้านการตลาดและเทคนิคการขาย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park