ศูนย์ ICT ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park