ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนให้บริการห้องอบรมแก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

       สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park