ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
 


 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park