ศูนย์ ICt แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

        กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์)" ครั้งที่ 1
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park