ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน บริการห้องอบรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม”การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา
 
  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park