ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนบริการห้องอบรมแก่สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนตาบอด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 62 – 5 เมษายน 62 ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park