วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC

        วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการจัดการสอนออนไลน์ THAI MOOC Google Classroom และ Moodle วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park