ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รวม 93 คน จากโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park