ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้ความรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเว็บไซต์ และการสร้างเพจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park