นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

 
       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรอบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยมือถือ แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 30 คน ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00น.

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park