ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามละประเมินผลแห่งชาติ (EMSNSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่


 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park