Title Author Hits ศูนย์ ICT บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Microsoft Office ให้กับนักศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา


















 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park