สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข) จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียน-รู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park