สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากร อ.เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และทีมบุคลากรศูนย์ ฯ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

-หลักการ วิธีการ เครื่องมือ เทคนิค การจัดการเรียนรู้ ด้วยระบบออนไลน์

-การสร้างชั้นเรียนด้วย Google Classroom

-การสร้างสื่อออนไลน์ ด้วย Google Doc , Google Slide / การสร้างสื่อด้วย Canva และการสร้างคลิปวิดีโอ ด้วย Quik

-การวัดและประเมินผลด้วย Google Form

-การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วย Application Kahoot / Menti / Padlet

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park