ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom

       ศูนย์ประสานงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม On Line ระบบ Zoom ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเขต 1 กิจกรรมพัฒนาพี่เลี้ยง ระดับอำเภอ / ตำบล ของ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมจำนวน 13 ราย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมประชุมดำเนินการภายใต้การป้องกันโรค Covid-19

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park