กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

       กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ให้กับบุคลากร จำนวน 25 ท่าน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park